projekty

Zapobieganie degradacji zabytkowego obiektu Kościoła OO. Franciszkanów w Głogówku poprzez wykonanie odwodnienia

Tytuł projektu: Zapobieganie degradacji zabytkowego obiektu Kościoła OO. Franciszkanów w Głogówku poprzez wykonanie odwodnienia

Nabór-I-5.3: Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego

Opis przedmiotu projektu:
Projekt obejmuje szereg działań zmierzających do wykonania kompleksowego odwodnienia terenu wokół kościoła. Zakres robót to:

 • rozebranie obecnej nawierzchni i wykonanie wykopów,
 • odgrzybienie powierzchni ścian i podłoża,
 • wykonanie tynków renowacyjnych,
 • wykonanie izolacji folia,
 • ułożenie systemu drenarskiego,
 • wykonanie wykopów liniowych łączących system drenarski z systemem kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie przyłącza do systemu kanalizacji deszczowej,
 • roboty ziemne – zasypanie i utwardzenie terenu,
 • wykonanie chodnika wokół kościoła.

Roboty będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. W wyniku realizacji zadania powstaną następujące produkty:

 • wsparciem zostanie objęty jeden obiekt dziedzictwa kulturowego tj. kościół,
 • zabezpieczeniem przed degradacja objęty będzie jeden obiekt tj. kościół,
 • konserwacji poddany będzie jeden obiekt tj. kościół.

Ponadto:

 • w wyniku przeprowadzonego remontu kościoła poprawi się jego znaczenie i ranga w środowisku kulturalnych regionu. Projekt wpisuje sie do głównych zapisów celu Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 jakim jest „Zahamowanie procesów degradacji
  zabytków i doprowadzenia do poprawy stanu ich zachowania” a także do celu operacyjnego Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015 jakim jest „rozwój instytucji oświaty, zdrowia, kultury, sportu i turystyki dla podniesienia standardu życia”.
 • poprzez zmniejszenie wilgoci wewnątrz kościoła powstaną lepsze warunki komfortowe do przeprowadzania większej ilości imprez kulturalnych.
 • poddany remontowi kościół jest jednym z czterech kościołów w Polsce, w którym znajduje się wierna kopia Domku Loretańskiego.
 • kościół pochodzący z XIII wieku posiada wiele cennych i unikatowych zabytków świadczących o jego dziedzictwie kulturowymi i historycznym w skali kraju. Znajdują się tu dzieła Sabatiniego, Schuberta, Luxa z Opawy a także unikatowy prospekt organowy wraz z wbudowana loża kolatorska.

Cele projektu i jego wpływ na otoczenie:

W wyniku realizacji inwestycji zmniejszy się ilość wilgoci w obiekcie kościoła, co pozytywnie wpłynie na stan murów i fundamentów zabytku. Znacznej poprawie ulegnie także jakość powietrza wewnątrz budowli poprzez wyeliminowanie rozwoju mikroorganizmów i grzybów. Ponadto, poprzez podłączenie systemu rynien do kanalizacji deszczowej, mniej wilgoci gromadzić się będzie również wokół kościoła. Remont murów i fundamentów kościoła wraz z odwodnieniem terenu pozwoli na zabezpieczenie budowli przed niszcząca działalnością wody, co w dłuższej perspektywie przełoży się na podniesienie jej wartości technicznej. Pozwoli to zaplanować i zrealizować kolejne remonty, przywracające kościołowi dawna świetność.

Wpływ projektu na realizacje celów Programu:

Przeprowadzone prace remontowe na terenie kościoła z pewnością wpłyną na poprawę wizerunku klasztoru, a co za tym idzie, na poprawę warunków i jakości oferowanych przez niego usług. Poza tym zrealizowany zostanie również cel zachowania regionalnego dziedzictwa kulturowego. Projekt ma na celu bowiem wyeliminowanie zagrożenia zniszczenia murów i fundamentów kościoła spowodowanego działalnością wilgoci. Inwestycja zatem wpłynie zapobiegawczo na proces niszczenia zabytku, w związku z czym, projekt przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego w zakresie ochrony historycznych i zabytkowych obiektów.

Termin rozpoczęcia robót: 07-09-2009
Termin zakończenia robót: 15-11-2009

Całkowity koszt zadania: 399 729,34 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 339 769,93 zł
Środki własne: 59 959,41 zł