Modlitwy do Św. Antoniego

Modlitwy wtorkowe przed ołtarzem św. Antoniego (według Modlitewnika Franciszkańskiego)

Modlitwa:

K: Kłaniamy się Tobie św. Antoni, wielki nasz Patronie. Prosimy Cię pokornie, byś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą.
Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają skuteczne wstawiennictwo Świętego z Padwy w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej.
Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy Twej pomocy.
Prosimy Cię święty Antoni, abyś nas w życiu wspomagał i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy przychodzą tutaj przed Twój ołtarz lub na innym miejscu zwracają się do Ciebie w swoich potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego.
W: Amen.

Polecenie próśb i podziękowań:

K: Miłosiernemu i dobremu Bogu za wstawiennictwem świętego Antoniego Padewskiego dziękujmy za otrzymane łaski i polecajmy nasze prośby:

(Odczytanie próśb i podziękowań)

(DOWOLNIE:

  • Za Kościół święty, aby Bóg zawsze wzbudzał w jego szeregach apostołów wiary.
  • Za wszystkich chrześcijan, aby ich życie było świadectwem świętości Boga.
  • Za chorych, aby Bóg dał im cierpliwość w chorobie i przywrócił upragnione zdrowie.
  • Za smutnych i stroskanych, aby Pan Bóg ich pocieszył i udzielił pomocy.
  • Za nas wszystkich tutaj zgromadzonych i za wszystkich czcicieli Świetego z Padwy, byśmy naśladując Go, zasłużyli sobie na wieniec chwały w niebie.

Wszechmogący, wieczny Boże, pokornie Cię błagamy, aby wszyscy, za których się modlimy, za wstawiennictwem świętego Antoniego doznali Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego.
W: Amen.)

 

Litania do św. Antoniego:

Kyrie elejson, Chiste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami
Święty Antoni, chwało miasta Padwy
Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus,
Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka,
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,
Święty Antoni, perło ubóstwa świętego,
Święty Antoni, lilio czystości,
Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa,
Święty Antoni, zwierciadło cnoty
Święty Antoni, miłujący życie ukryte,
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,
Święty Antoni, żarliwy apostole,
Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę,
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,
Święty Antoni, przewodniku dusz,
Święty Antoni, gorliwy krzewicielu wiary,
Święty Antoni, nauczycielu prawdy,
Święty Antoni, skarbnico Pisma świętego,
Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii,
Święty Antoni, nawracający grzeszników,
Święty Antoni, zwalczający występki,
Święty Antoni, aniele pokoju,
Święty Antoni, odnowicielu obyczajów,
Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa,
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,
Święty Antoni, postrachu złych duchów,
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,
Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione,
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,
Święty Antoni, ozdobo Zakonu Serafickiego,
Święty Antoni, odbierający cześć w każdej świątyni naszego kraju,
Święty Antoni, święty całego świata,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, święty Antoni.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K: Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie, niech pomoże ludowi Twojemu ustawiczna modlitwa przezacnego Wyznawcy Twego i Doktora, błogosławionego Antoniego, i niech nas uczyni godnymi łaski na tym świecie, a w przyszłym uweseli wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
W: Amen.

albo

K: Módlmy się:
Najmiłościwszy Boże, który świętego Antoniego przedziwnym pośrednictwem obdarzyć raczyłeś, użycz nam litościwie, abyśmy skutecznie otrzymać mogli to, o co przez jego zasługi pokornie majestat Twój prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego.
W: Amen.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO CHLEBA

Błogosławiony bądź Panie, Dobry nasz Ojcze, za owoce tej ziemi i wszelkie jej plony, i błogosławione niech będzie Święte Imię Twoje, bo jesteś pełen dobroci. Błogosław te ręce, które pełniąc Twoją wolę uprawiały ziemię i otrzyj pot z czoła tych, którzy trudzili się, by ten chleb znalazł się na naszym stole, aby pokrzepiać nasze siły, jednoczyć nas we wspólnotę i uczyć dobroci. Pobłogosław ten chleb swoim świętym błogosławieństwem i naucz nas szacunku dla każdej jego okruszyny. Spraw Panie byśmy na wzór świętego Antoniego wszyscy stali się chlebem dla braci i umieli się dzielić z nimi, tym co posiadamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Ogarnijmy myślą i sercem wszystkich ludzi pracujących w pocie czoła, by nikomu nie zabrakło chleba, a także wszystkich głodnych i potrzebujących i wołajmy do naszego Boga: Ojcze nasz. ...

Ucałowanie relikwii św. Antoniego przy śpiewie Pieśni:

Ozdobo Padewska, Patronie ludów,
Sławny na cały świat dla licznych cudów.
/ Z serc wszystkich ten okrzyk wyrywa się;
O święty Antoni, raczże wspierać mnie! / x2

Ktokolwiek z ufnością westchnie do Ciebie,
Ty jednasz łaskę mu u Boga w niebie.
/ Szafarzem Bóg swoim uczynił Cię,
O święty Antoni, raczże wspierać mnie! / x2

W przygodach swych morskich żeglarz strwożony,
Do Ciebie zwraca się pewien obrony.
/ Na głos Twój i burza ucisza się,
O święty Antoni, raczże wspierać mnie! / x2

Słabości, kalectwa, nienawiść wroga
Znika na prośbę Twą nawet śmierć sroga.
/ Nie płacze w boleści, kto wzywa Cię,
O święty Antoni, raczże wspierać mnie! / x2

Ubogi o wsparcie pokornie prosi,
Strapiony ręce swe do Ciebie podnosi.
/ Sierota w swym smutku biegnie do Cię,
O święty Antoni, raczże wspierać mnie! / x2

Wspomagasz w potrzebach czcicieli swoich,
Wysłuchaj, proszę Cię, i modłów moich.
/ Niech ciężar w mym sercu umniejszy się,
O święty Antoni, raczże wspierać mnie! / x2

 

MODLITWY RÓŻNE DO ŚW. ANTONIEGO

MODLITWA DZIĘKCZYNNA

Chwalebny Cudotwórco, Ojcze ubogich, który poświęciłeś się ludziom biednym i nieszczęśliwym, a także i nasze prośby raczyłeś zanieść przed oblicze Boga, przyjmij jako wyraz wdzięczności tę pokorną modlitwę i ofiarę dla ubogich. Niech ten nasz skromny dar będzie miły Bogu i posłuży na pomoc dla biednych. Wspieraj nas wszystkich, święty Antoni, swym potężnym wstawiennictwem w potrzebach naszych duchowych i doczesnych przez całe życie, a szczególnie w ostatnich latach naszego życia i w chwili śmierci. Amen. Święty Antoni Padewski, dziękuję Ci za wszystkie łaski, jakie mi wyprosiłeś u miłosiernego Boga.

 

MODLITWY W RÓŻNYCH POTRZEBACH

Święty Antoni, hojnie obdarzony laską Bożą, uproś nam odzyskanie utraconej przez grzech ciężki laski uświęcającej. Ciebie uczynił Bóg wielkim świętym, możnym Cudotwórcą, pomocą w odnajdowaniu rzeczy zgubionych, obrońcą uciśnionych i skutecznym Orędownikiem. Niech także my, garnący się do Ciebie z ufnością, doznamy Twej pomocy i opieki. Oddal od nas szatana, zamierzającego nas skrzywdzić. Tego, który krzywdzi innych, natchnij, by krzywdy naprawił, a szkody wynagrodził. Oświeć tych, w których dłoniach znajdują się szale wagi sprawiedliwości, by wydawali sprawiedliwe wyroki. Zachowaj naszą dobrą sławę, broń przed potwarcą, jego złym językiem i sercem. Nie daj nam, święty jałmużniku, zginąć z braku pokarmu i opieki w czasie choroby i podeszłego wieku. Uproś błogosławieństwo Boże dla naszej codziennej pracy, pomnóż i zachowaj nasze siły. Ojcze ubogich i uciśnionych, gdy niepewność jutra popchnie nas do rozpaczy, przyjdź nam ze skuteczną pomocą. Bądź tarczą i obroną dzieci oddanych ci w opiekę przez troskliwe matki .Natchnij ufnością i wiarą w Opatrzność Bożą ojców, przychodzących do Ciebie w rozterce ducha. Strzeż, zachowaj i błogosław wszystkich garnących się pod Twoją opiekę. Niech przy Tobie i za Twoim wzorem wszyscy uczą się miłości Bogarodzicy Maryi oraz czci dla Jej Boskiego Syna. Przyrzekamy Ci, że będziemy unikali pijaństwa i obmowy bliźnich. Obiecujemy panować nad skłonnością do gniewu i rozwiązłości. Pragniemy być sługami i zwiastunami zgody, pokoju i poszanowania Praw Bożych i Kościelnych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antoni czyniący cuda, Najlitościwszy Przyjacielu tych, którzy się do Ciebie uciekają. Bądź Opiekunem i Obrońcą moim oraz mego domu. Zachowaj od nieszczęść, chorób i smutków moich najbliższych i drogich memu sercu. Osłaniaj dom i nasze życie od ognia, chorób i spustoszeń wojny. Broń od niedostatku, wspieraj w pracy, pomóż dobrze wykonywać obowiązki stanu i powołania. Niech moje życie służy chwale Bożej, pożytkowi Ojczyzny, niech będzie pomocą i przykładem dla bliźnich, a mnie niech wyjedna zbawienie. Oddaję Tobie duszę i ciało, umysł i serce, zmysły i zamiary, całego siebie. Kieruj i rządź mną tu, na ziemi, a gdy przyjdzie kres mej doczesnej wędrówki, przeprowadź przez Sąd Boży i bezpiecznie doprowadź do Królestwa Bożego. Amen.

 

MODLITWA PRZED OŁTARZEM ŚW. ANTONIEGO

Święty Antoni, chwało Kościoła Bożego, który podnosisz wszystkich strapionych. Naśladując tych, którzy zostali wysłuchani, gdy za Twoim natchnieniem modlili się przy Twoim ołtarzu, ja także, najmniejszy Twój sługa z wielką ufnością, czczę Twą figurę i Ciebie samego w niej uwielbiam. Pamiętaj, Mężu Boży, jak wielkim zaszczytem obdarzył Cię Kościół święty, skoro na ołtarzu Tobie poświęconym odnawia Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Proszę Cię zatem, abyś za wszystkich, tu uciekających się do Twej modlitwy, przed majestatem Bożym wstawiać się raczył. Oto przychodzę w moich potrzebach i udaję się do świętego ołtarza Twego z wielką ufnością, bo jesteś przecież nieprzebraną skarbnicą pociechy, do której wszystkim strapionym uciekać się każesz. Nie dopuść, patronie pomocy i rady, abym kiedykolwiek zagubił, utracił łaskę Bożą. Daj, abym zawsze radował się oraz w niej utwierdzał. Strzeż mnie i wspomagaj we wszystkich moich potrzebach. Amen.

 

MODLITWA PRZY WYBORZE ŚW. ANTONIEGO ZA PATRONA

Święty Antoni, sławny sługo i przyjacielu Jezusa Chrystusa. On to obdarzył Cię tym zaszczytem, że mogłeś przyciskać Go do serca jako Nowonarodzone Dziecię. Pełen radości nosiłeś Je na swoich ramionach, a dziś cieszysz się z Nim w niebieskiej Ojczyźnie. Dzięki składam Bogu za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, którymi moją duszę obdarzyłeś. Na nowo obieram sobie dzisiaj Ciebie jako patrona, orędownika i wiernego ojca. Postanawiam sobie mocno nigdy Cię nie opuścić ani pozwolić na znieważenie Ciebie. Chcę Ciebie zawsze czcić i kochać. Proszę Cię, weź mnie w swoją opiekę i pomagaj mi we wszystkich przedsięwzięciach, szczególnie zaś wtedy, gdy zbliży się godzina mej śmierci, a dusza moja drżeć będzie z trwogi przed wiecznością. Nie opuszczaj mnie wtedy, lecz bądź towarzyszem na drodze do wieczności, moim orędownikiem, obrońcą i gwiazdą przewodnią tak w życiu, jak i w godzinę śmierci. Amen.

 

MODLITWA O ŁASKĘ WYTRWANIA

O święty Antoni, zacny synu świętego Franciszka! Tyś jest światłem wiary i gorejącym ogniskiem miłości. Tyś sławą Kościoła świętego, ozdobą Zakonu Franciszkańskiego, naśladowcą pokornego Zbawiciela, wielkim kaznodzieją, któremu nie mogli się oprzeć najzatwardzialsi grzesznicy odstępcy od wiary. Tyś wielką pomocą, którego opieki doznały w nieszczęściu narody i miasta. Ciebie, święty Antoni, przez miłość Ukrzyżowanego Zbawiciela proszę, jako mojego najlepszego Ojca i Obrońcę, abyś i mnie pocieszył w moim smutku, pomógł w potrzebie i został na zawsze moim wiernym przyjacielem i obrońcą. Zwróć swe oczy na moją biedną duszę, a ponieważ jesteś patronem rzeczy zgubionych, spraw, abym znalazł łaskę i miłość Boga, a drogi ten klejnot zachował aż do śmierci. Błagam Cię, uproś mi odpuszczenie wszystkich mych grzechów, postępowanie w cnocie, wytrwanie w dobrym, szczęśliwą godzinę śmierci i wieczne zbawienie. Amen.

 

MODLITWA O ODNALEZIENIE ZGUBIONYCH I SKRADZIONYCH RZECZY

Święty Antoni! Wielką łaską obdarzył Cię Bóg, czyniąc Cię patronem rzeczy zgubionych i skradzionych. Stroskany przychodzę do Ciebie ufając, że pomożesz mi w odnalezieniu rzeczy zgubionej, której bezskutecznie szukam. Wspomnij na to, jak wielką łaskę Bóg wyświadczył Ci, posyłając do Ciebie wszystkich strapionych, ufających, że Twojej modlitwie Bóg niczego nie odmówi. Jakże często się działo, że za Twoim wstawiennictwem umarli otrzymywali życie, błądzący dobrą radę, uciśnieni pociechę, opętani uwolnienie, trędowaci oczyszczenie, więźniowie wolność, podróżujący pewność życia, kalecy zdrowie, okradzeni swój majątek, znajdujący się w niebezpieczeństwie ocalenie, a wszyscy cierpiący pomoc i pociechę. Także dzisiaj wszędzie doznajemy Twego wstawiennictwa u tronu Bożego. Wyjednaj mi tę łaskę, abym ja także był jednym z tych, którzy doznali Twojej pomocy. Polecam Twej opiece to, co mi skradziono, a jeżeli zgadza się to z wolą Bożą, to spraw, abym to otrzymał i mógł znowu cieszyć się tym ku Bożej i Twojej chwale. Amen.

 

MODLITWA O DOBRY WYBÓR STANU

O Boże i Panie, który wszystkim miłościwie rządzisz i zawiadujesz, proszę Cię przez ten nader miły Tobie wybór stanu, jaki obrał sobie po dokładnym namyśle i wytrwałej modlitwie święty Antoni, prowadź i mnie podobną drogą do takiego stanu, jaki jest według Twej woli i Twego upodobania. Chcę w nim, przy pomocy Twej łaski, Tobie wiernie służyć, być pożytecznym dla moich bliźnich i osiągnąć szczęście już tu na ziemi oraz w wieczności. Przez wstawiennictwo świętego Antoniego proszę Cię, Duchu Święty, byś mnie oświecał i prowadził po prawdziwej drodze do szczęśliwej wieczności. Amen.

 

MODLITWA W CHOROBIE

Święty Antoni, za twoim wstawiennictwem wielu chorych, będących w niebezpieczeństwie śmierci, odzyskało zdrowieją także zostałem dotknięty chorobą i spoczywam na łożu boleści. Przekonałem się, że ludzie nie są w stanie mi pomóc. Dlatego zwracam się do Ciebie, mój święty Patronie, byś błagał Boga o zdrowie dla mnie. Jeśli zaś jest wolą Bożą, abym w niej trwał, to chciej wy prosić mi cierpliwość i wytrwałość w moich cierpieniach, abym przez to stał się kiedyś uczestnikiem obietnicy, którą Jezus przyrzekł tym, którzy wytrwają aż do końca. Wszystkim zaś opiekującym się mną wyproś niegasnącą miłość, nagrodę za wszelkie dobro, które mi wyświadczyli, czego ja nie jestem w stanie wynagrodzić. Proszę Cię w imię Twej miłości, którą żywisz dla wszystkich chorych i cierpiących, wstawiaj się za mną u Ojca, którego razem z Synem i Duchem Świętym chwalisz i wysławiasz przez całe wieki. Amen.

 

MODLITWA O SZCZĘŚLIWĄ ŚMIERĆ

Święty Antoni, słodka pociecho umierających! Twojej miłości i szczególniejszej opiece polecam mój zgon i moją ostatnią chwilę, od której cała moja wieczność zależeć będzie. Przez wielką łaskę, jaką Ci Bóg okazał, zabierając Cię z tego świata śmiercią tak słodką i błogosławioną, proszę Cię, abyś i mnie wstawiennictwem Twym wyjednał szczęśliwe skonanie i raczył wspierać w tej chwili tak strasznej i niebezpiecznej. Gdybym wtedy z powodu cierpień i walki ze śmiercią nie mógł ciebie wzywać i o pomoc prosić, wzywam Cię teraz i zapraszam, z taką miłością i serdecznością, z jaką Ty zapraszałeś Jezusa, Maryję i Józefa w godzinę Twej błogosławionej śmierci. Jak zaś przez Nich zostałeś wysłuchany, tak teraz wysłuchaj mojej prośby. O waleczny wojowniku i pełen chwały zwycięzco, który pokonałeś piekielne duchy i pod swe stopy powaliłeś; okaż Twą moc w ostatniej godzinie mojej i odpędź ode mnie nieprzyjaciół duszy mojej. Nie oddalaj się ode mnie, ale bądź przy mnie i wspieraj w lęku śmierci. Powierzam się Tobie i Twojej opiece. Gdy skołatana dusza moja opuszczać będzie ciało, weź ją w Twoje święte ręce i zaprowadź przed trybunał naszego miłosiernego Ojca i sprawiedliwego Pana Jezusa Chrystusa i spraw, abym przez Twoje wstawiennictwo i zasługi dostąpił wyroku łaskawego i wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

HYMN KU CZCI MATKI NAJŚWIĘTSZEJ, KTÓRY ODMAWIAŁ ŚWIĘTY ANTONI W ŻYCIU I PRZY ŚMIERCI

O Pani wielce chwalebna, od gwiazd na niebie wznioślejsza, Własnego Stwórcę i Syna karmiłaś piersią matczyną! Przez Ewę dobro stracone przywracasz rodząc Jezusa I grzesznym, godnym litości wskazujesz drogę do raju O Bramo Króla wszechświata promieniejąca jasnością, Niech życie dane przez Ciebie z weselem wielbią zbawieni. Niech Ojca z Duchem Najświętszym i Twoim Synem, Dziewico, Wysławia wszystko na wieki, gdyż On przyodział Cię łaską. Amen.

 

MODLITWA ŚWIĘTEGO ANTONIEGO DO MATKI NAJŚWIĘTSZEJ

O Pani nasza, Nadziejo nasza, prosimy Cię, pojednaj z Bogiem grzeszników. Matko miłosierdzia, daj siłę do powstania tym, co upadli. Bądź nadzieją zrozpaczonym, nie odpychaj nikogo, ale przyjmij wszystkich, którzy do Ciebie się zwracają. Ciebie, o Maryjo, nazywamy Gwiazdą morza. Znajdujemy się na pełnym morzu, targani jesteśmy przez fale, zatapia nas burzliwe morze. Prosimy Cię, daj nam dojść szczęśliwie do bram wieczności, uwolnij nas od burz i nawałnic życia, ukazuj drogę i prowadź do Jezusa. Amen.

Powrót do strony głównej

Strona główna | O nas | Historia | Grupy | Liturgia | Przewodnik | Multimedia | Projekty | Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej - Kościół i Klasztor Franciszkanów (OFMConv) w Głogówku      Projekt i wykonanie: skiba bartłomiej

wersja archiwalna strony